Trách nhiệm xã hội, cộng đồng

Trách nhiệm xã hội, cộng đồng

Masami cam kết doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng thông qua 3 trụ cột chính:/ Masami commits corporate responsibility to society and the community through 3 main pillars:

- Đóng thuế đầy đủ rõ ràng và minh bạch với nhà nước./ Pay taxes fully clearly and transparently with the state.

- Tham gia đóng Bảo hiểm xã hội và các chính sách với người lao động tại doanh nghiệp./ Participating in paying Social Insurance and policies with employees at the enterprise

- Tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện xã hội trong phạm vi ngân sách và lợi nhuận của doanh nghiệp (nếu có)./ Participating in community activities, social charity within the budget and profit of the business (if any).