• Tin tức sự kiện
 • Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam

  Tuyến đường bộ ven biển là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước;
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  _________
  Số: 129/QĐ-TTg
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _____________________________________
  Hà Nội, ngày 18  tháng 01 năm 2010
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam
  ___________

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   
  Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:
  1. Quan điểm, mục tiêu:
  - Tuyến đường bộ ven biển là tuyến đường bộ đi sát biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước;
  - Tuyến đường bộ ven biển được hình thành trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường hiện có kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và phù hợp với các quy hoạch khác trong vùng, khu vực;
  - Tuyến đường bộ ven biển không phải là một trục dọc quốc gia, chưa liên tục tại các cửa sông lớn. Quy mô của tuyến đường bộ ven biển phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đoạn và không nhất thiết phải đồng nhất trên toàn tuyến;
  - Tuyến đường bộ ven biển được xây dựng phải phù hợp với điều kiện thuỷ, hải văn và đặc biệt lưu ý tới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
  - Tuyến đường bộ ven biển có thể kết hợp với hệ thống đê biển và                 hệ thống đường phòng thủ ven biển nhằm tạo thuận lợi trong xử lý các              tình huống ứng phó với thiên tai và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.
  2. Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển:
  a) Hướng tuyến
  Tuyến đường bộ ven biển bắt đầu tại cảng Núi Đỏ, Mũi Ngọc thuộc               địa phận xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tới cửa khẩu Hà Tiên, thuộc địa phận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với chiều dài khoảng 3.041 km. Hướng tuyến cụ thể của tuyến đường bộ ven biển kèm theo tại             Phụ lục của Quyết định này.
  b) Quy mô
  Quy mô tối thiểu của các đoạn tuyến đường bộ ven biển như sau:
  - Vùng ven biển miền Bắc (các tỉnh từ Quảng Ninh tới Ninh Bình): cấp III;
  - Vùng ven biển Bắc Trung Bộ (các tỉnh từ Thanh Hoá tới Quảng Trị): cấp III;
  - Vùng trọng điểm miền Trung (các tỉnh từ Thừa Thiên Huế tới               Bình Định): cấp III;
  - Vùng cực Nam Trung Bộ (các tỉnh từ Phú Yên tới Bình Thuận): cấp IV;
  - Vùng Đông Nam Bộ (các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu tới thành phố                Hồ Chí Minh): cấp IV;
  - Vùng Tây Nam Bộ (các tỉnh từ Tiền Giang tới Kiên Giang): cấp IV;
  Quy mô tối thiểu áp dụng cho các đoạn tuyến làm mới và các đoạn đường hiện tại có quy mô thấp hơn quy mô tối thiểu. Các đoạn tuyến có quy mô hiện tại lớn hơn quy mô tối thiểu thì giữ nguyên. Các đoạn tuyến đã lập dự án hoặc nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt có quy mô lớn hơn quy mô tối thiểu thì tuân thủ theo quy mô đề xuất trong dự án hoặc quy hoạch đó.  
  c) Phân kỳ đầu tư
  Giai đoạn từ nay đến 2020: xây dựng mới, nâng cấp cải tạo khoảng 892 km;
  Giai đoạn sau năm 2020: xây dựng mới, nâng cấp cải tạo khoảng 1.058 km.
  3. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển:
  Dự kiến tổng nhu cầu vốn cần bổ sung đầu tư các đoạn tuyến đường bộ ven biển là 28.132,31 tỷ đồng và được phân bổ như sau:
  - Giai đoạn đến năm 2020:        16.012,69 tỷ đồng;
  - Giai đoạn sau năm 2020: 12.119,62 tỷ đồng;
  Nguồn vốn bổ sung dự kiến được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn khác.
  4. Dự  kiến quỹ đất dành cho quy hoạch:
  Tổng quỹ đất cần bổ sung cho việc xây dựng tuyến đường bộ ven biển khoảng 5.889,78 ha (trong đó diện tích đất nông nghiệp ước tính khoảng 333,97 ha).
  Điều 2. Tổ chức thực hiện
  1. Bộ Giao thông vận tải:
  - Sau khi Quy hoạch được duyệt, chỉ đạo các địa phương tổ chức quản lý quy hoạch;
  - Chủ trì đầu tư các đoạn tuyến đi trùng với hệ thống quốc lộ.
  2. Các Bộ, ngành liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện quy hoạch.
  3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:
  - Các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý và triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn;
  - Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các đoạn tuyến đường bộ ven biển không đi trùng với các quốc lộ theo quy hoạch;
  - Tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, các dự án trên địa bàn địa phương phù hợp với các nội dung của quy hoạch;
  - Tổ chức lập, duyệt và triển khai quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển khai quy hoạch.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
   
  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                               
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Toà án nhân dân tối cao;                                                                
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UB Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ngân hàng Chính sách Xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                              
  - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 
    các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, KTN (5b). A.
  THỦ TƯỚNG
   
   
  (Đã ký)
   
   
   
   
               Nguyễn Tấn Dũng

  Phô lôc
  chi tiÕt tuyÕn ®­­êng bé ven biÓn viÖt nam
  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 129/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2010 cña Thñ t­­íng ChÝnh phñ)
  _____________
   
  Bài viết cùng chuyên mục

  CÔNG TY TNHH MASAMI VIỆT NAM
  GPKD số 0106996863 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 16/09/2015
  Tax code No.: 0106996863
  Địa chỉ: Số nhà 38c, ngõ 31 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  Địa chỉ giao dịch: P.501H2, HUD3 Building, số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Quốc Tuấn
  info@masami.vn
  Hotline: (84-24) 3916 8866 | 0943736689
  STT §o¹n ChiÒu dµi       (Km) Tªn      ®­­êng hiÖn t¹i Quy m« theo quy ho¹ch Gi¶i ph¸p trong quy ho¹ch ChiÒu dµi c¸c giai ®o¹n ®Çu t­­ (km) Nguån vèn ®Çu t­­ (tû ®ång) Ghi chó
  CÊp ®­êng Bm/ Bn T¶i träng c«ng tr×nh Giai ®o¹n ®Õn 2020 Giai ®o¹n sau 2020 Tæng céng Giai ®o¹n ®Õn 2020 Giai ®o¹n sau 2020 Tæng céng
    Tæng céng 3.041,12           892,28 1.057,95 1.950,23 16.012,69 12.119,62 28.132,31  
  1 §o¹n qua tØnh Qu¶ng Ninh 253,00           14,25 0,00 14,25 895,40 0,00 895,40 TuyÕn ®i trïng QL18 vµ QL10 hiÖn t¹i
    C¶ng Nói §á (Mòi Ngäc) - Mãng C¸i 15,00 §T335 III 11/12 H30-XB80 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    Mãng C¸i - Tiªn Yªn (Hµ Trµng T©y) 90,00 QL18 III 7/9 HL93 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    Tiªn Yªn (Hµ Trµng T©y) - Khu 5 (Ph­­êng M«ng D­¬ng) 43,00 Ch­­a cã ®­­êng (®i theo h­íng tuyÕn cña ®­­êng cao tèc M«ng D­­¬ng - Mãng C¸i ®o¹n qua V©n §ån) Cao tèc cÊp 60-80 4 lµn xe HL93 Tu©n thñ theo dù ¸n     ®­­êng cao tèc M«ng D­­¬ng - Mãng C¸i.              
    Khu 5   (Ph­­êng M«ng D­¬ng) - BiÓu Nghi (giao víi QL10) 77,00 QL18 III 11/12 HL93 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    BiÓu Nghi - Qu¶ng Yªn 11,50 QL10 III 11/12 HL93 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    Qu¶ng Yªn - Phó Xu©n, x· Nam Hoµ 2,25 §­­êng ®Þa ph­¬ng III 11/12 HL93 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    Phó Xu©n - ranh giíi gi÷a tØnh Qu¶ng Ninh vµ Thµnh phè H¶i Phßng 14,25 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm mới 14,25     895,40   895,40  
  2 §o¹n qua Thµnh phè H¶i Phßng 54,00           36,00 0,00 36,00 2.329,00 0,00 2.329,00  
    Ranh giíi tØnh Qu¶ng Ninh vµ Thµnh phè H¶i Phßng - vµnh ®ai III 1,00 Ch­­a cã ®­êng III 11/12 H30-XB80 Lµm míi 1,00     150,00   150,00  
    Tõ V§III - §×nh Vò (®iÓm cuèi ®­­êng cao tèc HN - HP) 3,00 Ch­­a cã ®­­êng (®i theo h­íng tuyÕn quy ho¹ch V§ III Thµnh phè H¶i Phßng) I 6 lµn xe HL93 Tu©n thñ theo QH GTVT Thµnh phè H¶i Phßng 3,00     195,00   195,00  
    §×nh Vò - Hîp LÔ (nót giao gi÷a ®­­êng cao tèc Hµ Néi - H¶i Phßng vµ §T353) 10,00 §i theo ®­êng cao tèc Hµ Néi - H¶i Phßng ®ang x©y dùng Cao tèc cÊp 120 4 lµn xe HL93 Tu©n thñ theo dù ¸n ®­­êng cao tèc Hµ Néi - H¶i Phßng ®ang x©y dùng              
    Hîp LÔ - Tæ 7, ph­êng Ngäc H¶i, QuËn §å S¬n 8,00 §T353 §­­êng ®« thÞ   H30-XB80 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    Tæ 7, ph­êng Ngäc H¶i - §«ng X¸ - §oµn X¸ 12,00 §­­êng mßn ®Þa ph­­¬ng III 11/12 HL93 N©ng cÊp 12,00     240,00   240,00  
    §oµn X¸ - D­¬ng ¸o - V¨n óc 6,00 Ch­­a cã ®­­êng (®i theo h­íng tuyÕn quy ho¹ch cña ®­êng cao tèc Ninh B×nh - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh Cao tèc cÊp 100 4 lµn xe HL93 Tu©n thñ theo quy ho¹ch cña tuyÕn cao tèc Ninh B×nh - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh 6,00     1.170,00   1.170,00  
    V¨n óc - Th«n Yªn 4,00 §­­êng ®Þa ph­¬ng III 11/12 HL93 N©ng cÊp 4,00     56,00   56,00  
    Th«n Yªn - Thanh Lan 8,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 8,00     128,00   128,00  
    Thanh Lan - Thuþ T©n 2,00 Ch­­a cã ®­­êng (®i theo h­íng tuyÕn quy ho¹ch cña ®­êng cao tèc Ninh B×nh - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh Cao tèc cÊp 100 4 lµn xe HL93 Tu©n thñ theo quy ho¹ch cña tuyÕn cao tèc Ninh B×nh - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh 2,00     390,00   390,00  
  3 §o¹n qua tØnh Th¸i B×nh 50,00           43,00 7,00 50,00 684,00 77,00 761,00  
    Thôy T©n - Giao QL37 (Diªm §iÒn) 15,00 §­­êng ®ª sè 8 III 11/12 HL93 N©ng cÊp 15,00     180,00   180,00  
    Giao QL37 (Diªm §iÒn) - Nam Duyªn  7,00 QL37, §T 461 III 11/12 HL93 N©ng cÊp   7,00     77,00 77,00  
    Nam Duyªn - Do·n §«ng 28,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 28,00     504,00   504,00  
  4 §o¹n qua tØnh Nam §Þnh 79,50           44,50 29,00 73,50 886,00 366,00 1.252,00  
    Do·n §«ng - Liªn Tr× (xÉ Giao L©m, huyÖn Giao Thuû), giao víi §T56 21,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 21,00     378,00   378,00  
    Liªn Tr× - Héi Nam (qua cÇu Hµ L¹n), x· h¶i Phóc, huyÖn H¶i HËu 9,00 §T56 III 11/12 HL93 N©ng cÊp, c¶i t¹o   9,00     126,00 126,00  
    Héi Nam - Xu©n Ph­¬ng (x· H¶i TriÒu, huyÖn H¶i HËu) 19,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 19,00     418,00   418,00  
    Xu©n Ph­¬ng - Xu©n §µi (x· H¶i Hoµ, huyÖn H¶i HËu) 6,00 QL21 III 11/12 H30-XB80 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    Xu©n §µi - giao §T490 (x· NghÜa Phong, huyÖn NghÜa H­ng) 4,50 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 4,50     90,00   90,00  
    Giao §T490 - Cån Vinh- R¹ng §«ng - Ngäc Hïng (v­­ît qua s«ng §¸y ranh giíi gi÷a tØnh Nam §Þnh vµ tØnh Ninh B×nh) 20,00 §T 490 III 11/12 HL93 N©ng cÊp, c¶i t¹o   20,00     240,00 240,00  
  5 §o¹n qua tØnh Ninh B×nh 9,00           9,00 0,00 9,00 108,00 0,00 108,00  
    Cån Thoi (ranh giíi gi÷a tØnh Nam §Þnh vµ tØnh Ninh B×nh) - An H¶i (ranh giíi gi÷a tØnh Ninh B×nh vµ tØnh Thanh Ho¸) 9,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 9,00     108,00   108,00  
  6 §o¹n qua tØnh Thanh Ho¸ 107,50           61,00 0,00 61,00 792,40 0,00 792,40  
    Tõ ranh giíi gi÷a tØnh Ninh B×nh vµ tØnh Thanh Ho¸ thuéc ®Þa phËn TiÕn Gi¸p, x· Nga TiÕn, huyÖn Nga S¬n - Yªn H¹nh (QL10) 9,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 9,00     108,00   108,00  
    Yªn H¹nh - Hoa Phó (x· Hoa Léc, huyÖn HËu Léc) 10,50 QL10 III 11/12   N©ng cÊp, c¶i t¹o 10,50     102,90   102,90  
    Hoa Phó - Phong Lan (x· Ho»ng Ngäc, huyÖn Hoµng Ho¸), giao víi ®­­êng hÞªn t¹i tõ Tµo Xuyªn - Hoµng Ho¸ 9,50 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 9,50     104,50   104,50  
    Phong Lan - V¨n Phóc 1 (giao víi QL47), x· Qu¶ng Ch©u, huyÖn Qu¶ng X­¬ng 13,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 13,00     182,00   182,00  
    V¨n Phóc 1 - Thuû T©y 1,50 QL47 III 11/12 HL93 N©ng cÊp, c¶i t¹o 1,50     15,00   15,00  
    Thuû T©y - TiÒn Phong (x· Qu¶ng Lîi, huyÖn Qu¶ng X­¬ng) 14,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi 14,00     224,00   224,00  
    TiÒn Phong - Ph­­îng VÜ (giao QL1A), x· Qu¶ng Lîi 3,50 §­­êng mßn III 11/12 HL93 Lµm míi 3,50     56,00   56,00  
    Ph­­îng VÜ - Xu©n L©m, huyÖn TÜnh Gia 28,00 QL1A III 11/12 H30-XB80 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i              
    Xu©n L©m - H¶i Hµ (huyÖn TÜnh Gia) 18,50 §­­êng quy ho¹ch cña khu Kinh tÕ Nghi S¬n     HL93 Tu©n thñ theo quy ho¹ch cña khu kinh tÕ Nghi S¬n              
  7 §o¹n qua tØnh NghÖ An 90,50           2,00 74,50 76,50 32,00 894,50 926,50  
    Ranh giíi gi÷a tØnh Thanh Ho¸ vµ tØnh NghÖ An - Xãm §ång Thanh (x· Quúnh LËp) 5,00 Ch­­a cã ®­­êng (Trïng víi dù ¸n PTVB ®· ®­­îc tØnh NghÖ An phª duyÖt) III 11/12 HL93 N©ng cÊp ®­êng PTVB   5,00     55,00 55,00  
    Xãm §ång Thanh - ng· ba giao víi ®­êng vµo Xãm §ång 3,00 §­­êng ®Þa ph­¬ng (®­­êng vµo Tr¹i Phong) III 11/12 HL93 N©ng cÊp, c¶i t¹o   3,00     33,00 33,00  
    Ng· ba giao víi ®­êng vµo Xãm §ång - giao §T537B (Diªn Tr­êng, x· Quúnh Ph­¬ng, huyÖn Quúnh L­u) 3,00 Ch­­a cã ®­­êng (Trïng víi dù ¸n PTVB ®· ®­­îc tØnh NghÖ An phª duyÖt) III 11/12 HL93 N©ng cÊp ®­êng PTVB   3,00     36,00 36,00  
    Diªn Tr­êng - Tø T©n (x· Quúnh NghÜa) 13,00 §T537B III 11/12 HL93 N©ng cÊp, c¶i t¹o   13,00     130,00 130,00  
    Tø T©n - lµng QuÌn (x· Quúnh ThuËn, huyÖn Quúnh L­u) 3,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi   3,00     42,00 42,00  
    Lµng QuÌn - §øc Nam (x· S¬n H¶i, huyÖn Quúnh L­u) 5,00 §T537 III 11/12 HL93 N©ng cÊp, c¶i t¹o   5,00     50,00 50,00  
    §øc Nam - lµng Tr­êng (x· Quúnh Thä, huyÖn Qïynh L­u) 2,00 Ch­­a cã ®­­êng III 11/12 HL93 Lµm míi   2,00     32,00 32,00  
    Lµng Tr­êng - QL1A t¹i H¶i ThÞnh (x· DiÔn Ngäc, huyÖn DiÔn Ch©u) 14,00 §­­êng GTNT III 11/12 HL93 N©ng cÊp, c¶i t¹o   14,00     175,00 175,00  
    H¶i ThÞnh - DiÔn Ch©u 3,00 QL1A III 11/12 H30-XB80 Gi÷ nguyªn ®­êng hiÖn t¹i