• Năng lực
 • Năng lực con người

  Năng lực con người là yếu tố quan trọng với bất kỳ một tổ chức. Quan điểm của Masami là xây dựng một tổ chức mạnh về con người và hiệu quả trong quản trị.

  Human capacity is an important factor for any organization. Masami's point of view is to build an organization that is strong in people and effective in governance.
   
  Chức danh/ Position Trung cấp/ High school Đại học/ University Sau đại học/ Master
  Ban Giám đốc/ BOD   3 1
  Trưởng/ Phó phòng/ Manager   3  
  Tổ trưởng/ Trưởng nhóm/ Team Leader   10  
  Nhân viên văn phòng/ Officer   15  
  Công nhân/ Worker 21 3  
  Tổng cộng/ Total 21 34 1
        56
   

  Bài viết cùng chuyên mục