• Năng lực
  • HSE

    An toàn - Sức Khỏe - Môi trường (HSE) là một trong các công tác quan trọng của các doanh nghiệp liên quan đến hóa dầu. Vì vậy, Masami luôn xác định công tác an toàn sức khỏe môi trường được đặt làm nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong các hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam.

    Safety - Health - Environment (HSE) is one of the important tasks of petrochemical-related enterprises. Therefore, Masami always determines that environmental health and safety is placed as an important and cross-cutting task in our activities in Vietnam.


    Bài viết cùng chuyên mục