Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của Masami bao gồm các hệ thống nhỏ sau:
Masami's quality management system includes the following sub-systems:

- Hệ thống quản lý chất lượng đầu vào: bao gồm công tác mua hàng, lựa chọn nhà cung cấp.
  Input quality management system: including purchasing, supplier selection.

- Hệ thống quản lý chất lượng sản xuất: bao gồm quản lý các quá trình sản xuất, quản lý nhân sự tham gia sản xuất, quản lý và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, quản lý chất lượng công tác kế toán tài chính.
  Production quality management system: includes management of production processes, management of personnel involved in production, management and storage of documents and records, quality management of financial accounting work.

- Hệ thống quản lý chất lượng thi công: bao gồm công tác bóc tách khối lượng, dự toán, kiểm kê, lưu trữ, tiến độ, lịch trình và xử lý sự cố...
  Construction quality management system: including volume dissection, estimation, inventory, storage, progress, schedule and troubleshooting...

- Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ sau bán bao gồm: công tác giao nhận hàng hóa, công tác quản lý hàng tồn kho tại khách hàng, công tác thị trường, công tác hậu mãi sản phẩm và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
  The quality management system for after-sale services includes: freight forwarding, inventory management at customers, market work, product after-sales work and customer complaint settlement.

Masami đang từng bước xây dựng hệ thống QLCL tương ứng với Tiêu chuẩn ISO9001:2015.
Masami is gradually building a quality management system corresponding to ISO9001:2015 Standard.