Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

Bảo mật thông tin là trách nhiệm chính của Masami. Vì vậy, Masami cam kết thực hiện chính sách bảo mật nghiêm ngặt dưới đây./ Confidentiality of information is a major responsibility of Masami. So, Masami is committed to implementing a strict privacy policy below.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin/ Purpose and scope of information collection

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website masami.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ Người tiêu dùng (khách hàng). Đây là các thông tin mà masami.vn cần người dùng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để masami.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ của masami.vn nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng./ The main data collection on masami.vn website includes: email, phone, consumer address (customer). This is the information that masami.vn needs users to provide compulsory when using the service and let masami.vn contact for confirmation when customers use the services of masami.vn to ensure the benefits for customers.

Masami thu thập những thông tin trên chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và giải quyết những thắc mắc, vấn đề hoặc vấn đề phát sinh khi khách hàng sử dụng dịch vụ. / Masami collects the above information only for the purposes of customer care and solves the questions, problems or issues that arise when the customer uses the service.

2. Phạm vi sử dụng thông tin/ The scope of information use

Masami cam kết bảo mật mọi thông tin của khách hàng. Thông tin này chỉ được sử dụng cho các mục đích nội bộ (như đã nêu ở trên). Masami không cung cấp thông tin cho bên thứ ba (trừ trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu)./ Masami is committed to protecting all customer registration information. This information is only used for internal purposes (as stated above). Masami does not provide information to third parties (except where required by the authorities).

3. Thời gian lưu trữ thông tin/ Time of information storage

hời hạn thông tin cá nhân là một (01) năm kể từ lần đặt hàng cuối cùng của khách hàng/ The period of personal information is one (01) year from the customer's last order.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân/ Address of the unit collecting and managing personal information

Masami là nhà cung cấp công nghệ xăng dầu với thương hiệu của Công ty TNHH Masami Việt Nam, địa chỉ: 38C / 31 Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng đại diện đặt tại R.501 H2, tòa nhà HUD3, số 60 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.. / Masami is the technology supplier of petroleum with brand of Masami Vietnam Co., Ltd, address: 38C / 31 Luong Khanh Thien street, Tuong Mai ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam. The representative office is in R.501 H2, HUD3 building, No. 60 Nguyen Duc Canh street, Tuong Mai ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam.

5. Cách chỉnh sửa thông tin cá nhânHow to edit personal information

Trong trường hợp khách hàng muốn cập nhật, sửa đổi thông tin cá nhân trên website của Masami, vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng qua hotline (84-24) 3916 8866 hoặc email info@masami.vn. Mọi thắc mắc của khách hàng sẽ được giải đáp trong vòng 24h kể từ ngày nhận được yêu cầu hỗ trợ (tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ, lễ, tết). / In case customers want to update or modify personal information on Masami's website, please contact Customer Service via hotline (84-24) 3916 8866 or email info@masami.vn. All inquiries from customers will be answered within 24 hours from the date of receiving the support request (based on working days, excluding holidays, holidays, Tet).

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng​/ Commitment to confidentiality of customer information

Masami cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích và phạm vi đã nêu ở trên. Masami cũng khuyến cáo khách hàng không nên chia sẻ tài khoản với người khác. Đồng thời, khách hàng có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân trên thiết bị mà mình sử dụng để truy cập website. Khách hàng nên thông báo cho Masami để được hỗ trợ trong trường hợp quên thông tin tài khoản hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Masami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát (nếu có) phát sinh do bạn không tuân thủ các quy định của Masami. / Masami pledges to use customer information solely for the purpose and scope stated above. Masami also advised customers not to share accounts with others. At the same time, the customer is responsible for keeping the personal information on the device you use to access the website. Customers should inform Masami for assistance in case of forgotten account information or unauthorized access to your account. Masami shall not be liable for any damages or losses (if any) arising out of your failure to comply with Masami's regulations.